ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

BARIŞ PINARI - Seyfəddin Altaylı yazır

5040    |   2019-10-11 13:25
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

"İnsanların әn fәnası birinә ayrı, digәrinә dә ayrı görünәn insandır.

Mәhәmmәd Peyğәmbәr”Türkiyә uzun illәrdir, 1970-ci illәrdәn bәri terror bәlası ilә üz-üzә olub vә indiyә kimi ölkәnin bir trilyon dolları, yәni Türk xalqının qazancı terrora xәrclәnib. Bu terrorçular kimdir bәs!? Guya özünә kürd deyәn vә kürdlәrin hüququndan müdafiә etdiyini söylәyәnlәr. Bunların dәstәkçilәri kimlәrdir bәs!? İngiltәrә, Fransa, Rusiya, Almaniya, ABŞ, yәni qәrbin vә şәrqin imperialistlәri.

Bu ölkәlәr kәlmә başı terrora qarşı olduqlarını, insan hüquqlarına hörmәt bәslәdiklәrini yüksәk sәslә dilә gәtirirlәr.

Fransanın paytaxtdı Parisdә İslam dininә nifrәtlә yanaşan vә həz. Mәhәmmәdi lağa qoyan karikaturalar çәkәn Charlie Hebdo jurnalına basqın verildiyindә Fransa vәtәndaşları qәtlә yetirildi. Avropa ölkәlәrini dövlәt rәhbәrlәri, nazirlәri, millәt vәkillәri, yüksәk sәviyyәli şәxsiyyәtlәri Parisdә yığışıb qol-qola girib terroru lәnәtlәdilәr. Türkiyәnin baş naziri dә hәmin o etiraz hәrәkatında iştirak etdi, çünki biz Yaradanı yaradılandan ötrü sevәn bir xarakterә malik millәtik. 16 Mart 2019 günü Yeni Zelandiyada mәsçidә bir faşist tәrәfindәn çәkilәn hücumda onlarla insan qәtlә yetirildi. Avropalı dövlәt xadimlәri sadәcә olaraq tәziyә mesajı yayımladılar. Bu iki olaya bizim vә qәrbin göstәrdiyi hәssasiyyәt onların vә bizim insana, insanlığa baxışımızı göstәrir.

Qәrblilәr yüzillәrdir kürdlәr üstündә iş aparıb onları xüsusilә Türkiyә әleyhindә itildib. Başda Amerika olmaqla bütün qәrb dünyası terrora qarşı olduqlarını söylәyirlәr. Ancaq yarım yüzildir Türkiyәni qana boyayan terror qarşısında sadәcә olaraq, "Türkiyәnin qayğılarını başa düşürük” cümlәsini dillәrinә gәtiriblәr. Aradan qısa müddәt keçdikdәn sonra da kürd adı qoyulmuş beynәlxalq terrorçuları silah sürsatla dәstәklәyiblәr, dәstәklәyirlәr. Yaxşı Kürd kimdir bәs?! Gәlin bunu tarix elminә vә arxeoloji tapıntılara soraq görәk nә deyirlәr.

Prof Dr. İbrahim Kafesoğlu: "Kürdlәr Türklә­rin iqlim şәrtlәrinə görә ad almış bir boyudur” deyib.

Kürdlәrin mәnşәyi haqda xüsusilә elmә zidd olan vә missionerlik iyi verәn fikirlәr irәli sürülüb. 1. Kardu, Xaldi vә gürcülәrlә etnik yönden yaxınlıqları olduğu vә mәhәlli bir etnik soy yaratdıqları; 2. Fars köklü olduqları; 3. Әrәb köklü olduqları; 4. Orta Asiyadan köç etmiş bir boy olduqları vә s.

Әrәb tarixçisi Mәsudî, kürdlәrin zalım Zöhhaqın әlindәn xilas olmuş fars köklü bir xalq olduğunu yazıb. Kürdlәrin tarixi Şәrәfnamәyә görә isә kürdlәr, Cәn soyundandır, doğma yurdları da Şәrqi Türküstandır. Son illәrdәki obyәktiv elmi araşdırmalar Kürdlәrin Türk soylu olduğunu sübut edib. Qәrblilәrin insaflı olanları da kürdlәrin türk soylu olduğunu başda Ferdinand Bichhler olmaqla qәbul etmәyә başlayıbdır.

Hüseyin Namık Orkunun "Әski Türk Yazıtları” adlı әsәrindә Güney Sibirdә Әlәgәş çayı sahilindә tapılan rünik әlifba ilә yazılmış kitabәdә bu sözlәr yazılıb;

"Bars ilindә әr, ölkәm uğrunda әsgәr olub adamların, ayaqqabım yox.. Ac (olduğunu) bildikdә bir (dәnә) yolladığımda sәkkiz adam әr idim. Avam xalqım, gәlin bizә qoşulun. Ölkәnin törәsini tәrk etmәyin. Nә çarә; siz, ölkәm, xanım. Urunqu Körüğ Tok hâkim tәrkinә (?) xanım bәg olduğun üçün mәn әr, Kürt elinin xanı Alp Urunqu altunlu oxluğumu bağladım beldә. Ölkәm. Otuz doqquz yaşımda xanım! Elimә, sizlәrimә nә çarә doya bilmәdim. Xanım, elimә nә çârә ayrıldım”.

Bugünkü kürd probleminin özülü isә Birinci Dünya Müharibәsi әsnasında qoyulub. Әrәbistan yarımadasını әlә keçirәn İngiltәrә Osmanlıya qarşı üsyan etdirdiyi Mәkkә Şәrifi Hüseyni dәstәklәyәrәk İraq vә Fәlәstin torpaqlarında özlәrinin nәzarәtindә bir әrәb dövlәti qurmaq istәyirdi. Şәrif Hüseynlә Britaniyanın Misirdәki yüksәk sәviyyәli komandiri Mc. Mahon arasında gizli bir saziş imzalanır. Fransa bunu xәbәr alır vә Britaniyaya tәzyiq edәrәk özlәrinin dә Osmanlı torpaqlarından pay alacağı yeni bir sazişin imzalanmasını istәyir. İlkin görüşlәr Beyrutda Fransız konsulluğunda 1915-ci ildә olur. Fransanın London sәfirliyindәki siyasi mәşvәrәtçisi François Georges Picot ilә Britaniya dövlәtinin xarici işlәr müstәşarı Sir Harold Nicolson arasında hәmin ilin noyabr ayında bu haqda müzakirәlәr aparılır vә nәticәdә Suriyanin gәlәcәk statusu ilә bağlı ixtilaf yaranır, iki dövlәt arasında razılıq әldә edilә bilmir. Dekabr ayında Britaniyanın Hәrbi naziri Lord Kitchenerin Orta Şәrqdәki müşaviri vә millәt vәkili olan yarbay (polkovnik-leytenant) Sir Mayks Sykes bu işi hәll etmәk üzrә vәzifәlәndirilir. Picot ilә Sykes 1916-cı ilin yanvar ayında oturub işlәyirlәr vә razılaşdıqları planı dövlәtlәrinә tәqdim edirlәr, hәr iki dövlәt dә bunu tәsdiqlәyir. Bu iki şәxs Rusiyaya gedәrәk xarici işlәr naziri Sergey Sazanova hәmin planı tәqdim edirlәr vә Sazanov bu planı qәbul etmәklә yanaşı, Rusiyanın Şәrqi Anadoludakı müәyyәn әrazilәrlә Qara dәnizdәki rus hakimiyyәtinin dә sazişә daxil edilmәsini tәlәb edir. Nәhayәt, 1916-cı ilin oktyabr ayında saziş sonuncu şәklini alır. Buna görә:

Rusiyaya,Trabzon,Әrzurum,VanvәBitlisilә Cәnub Şәrqi Anadolunun bir hissәsi,

Fransaya, Şәrqi Ağdәniz bölgәsinin Adana, Antәp, Urfa, Mardin, Diyarbәkir, Mosul vә Suriyanin sәrhәd mәntәqәlәri;

Britaniyaya Hayfa vә Akka limanları, Bağdadla Bәsra, Cәnubi Mesopotamiya düşür.

Dördüncü maddәyә görә Fransa ilә Britaniyanın әlә keçirdiyi torpaqlarda әrәb dövlәtlәri

konfederasiyası, ya da Fransa ilә İngiltәrәnin nәzarәtindә olacaq bir әrәb dövlәti yaradılacaq;

İsgәndәrin azad limanı olacaq;

Fәlәstin müqәddәs mәkan olmasına görә, onu idarә edәcәk uluslararası bir qurum yaradılacaqdır.

1917-ci ildә bolşeviklәr hakimiyyәtә gәldikdәn sonra Lev Trotski bu gizli sazişin bir surәtini hәmin ilin noyabr ayının 24-cü günü "İzvestiya” qәzetindә çap etdirir vә dünya bundan xәbәrdar olur.

Nәticә olaraq, PKK/YPG adlı terror tәşkilatının yaradıcısı da, tәşkilatçısı da, hamisi dә başda öncәlәri İngiltәrә, Fransa, Almaniya, İtaliya sonralar Rusiya vә ABŞ olmaqla xristian qәrb dünyasıdır.

Türkiyә uluslararası hüquqdan yaranan özünümüdafiә haqqından istifadә edir vә terroru birdәfәlik qurtarmaq әzm vә qәrarındadır. Heç bir dövlәt bu hüququmuzdan әl çәkmәmizi istәyә bilmәz. ABŞ okeanın o tayından durub 15 min kilometr uzağa gәlib İraqı, Suriyanı işğal edirsә, Türkiyәnin dә sәrhәdlәrini terror keçidlәrinә bağlamaq hüququ vardır.

Hamı bilmәlidir ki, Türkiyә dünyanın әn güçlü vә qüdrәtli dövlәtlәrindәn biridir. Türk millәtinin "öldü” dediyi anda sәrhәdlәrindә günәş batmayan vә dünyanın әn qüdrәtli, müasir texnoloji mәhsulu silahlarına malik dövlәtinin şәrәfini Çanaqqalanın mavi sularına qәrq etdiyi unudulmasın. Türkiyә 300 milyonluq Türk dünyasının ümid qapısıdır, qiblәsidir, onu ancaq Tanrı taxtından endirә bilәr.

Barış Pınarı hәrәkatının yeganә mәqsәdi ölkәmizә yönәlmiş terroru axıra çatdırmaq vә Suriyanın torpaq bütövlüyünü tәmin etmәkdir.İmza:

YAZARIN ARXİVİ

2020-01-10 : HAYDUTLAR
2019-02-26 : SALAMLARLA
2018-06-01 : SON ZƏNG
2018-04-28 : YALANÇININ ŞAMI
2018-02-24 : TARİXİ ADDIM
2017-10-21 : NƏ YAZIM?
2017-03-10 : XOCALI-DӘNİZLİ
2017-03-04 : XOCALI-DӘNİZLİ
2016-12-17 : Etimad, kimə???
2016-11-12 : TANRININ DOSTLARI
2016-09-24 : Salam, Dostlar
2016-05-28 : ATA YURDUMUZDA
2016-03-05 : XOCALI HƏFTƏSİ
2015-12-30 : YENİ İL
2015-12-26 : BİZİM DÜNYAMIZ
2015-12-05 : KÜLƏK ƏKƏN...
2015-11-28 : ÜÇ GÖMRÜK
2015-10-31 : SEÇKİLƏRİMİZ
2015-10-17 : KÖÇÜMÜZ
2015-08-29 : ALTAYDAN QAFQAZA
2015-06-20 : KİMDİR QATİL?!
2015-06-06 : LÜKSEMBURQDAN
2015-05-02 : 24 NİSAN
2015-03-14 : 8 MARTIN ARDINDAN
2015-03-07 : XOCALINI ANLAMAQ
2014-12-27 : BODUN
2014-11-29 : XƏZƏRİN MEHİ
2013-10-26 : XƏYALİ
2013-10-05 : ZEHTABİNİ ANDIQ
2013-09-28 : SAĞ OL, BAKI
2013-08-17 : KEÇƏN GÜNLƏR
2013-08-03 : BELƏ DÜNYANIN
2013-03-30 : BAYRAMIN ƏZABI
2013-03-16 : XOCALI HƏFTƏSİ
2013-02-02 : ADIMIZLA BAĞLI
2012-11-21 : VAXT
2012-11-17 : VAXT
2012-09-01 : TİFLİS-BAKI
2012-04-07 : İNGİLİS OYUNU
2012-02-25 : XOCALI DƏRDİ
2011-10-29 : VƏHHABİLİK
2011-10-08 : VƏHHABİLİK
2011-09-17 : ELƏ GÜVƏNMƏK
2011-09-10 : ALTAY BİLİK
2011-08-13 : NƏJDƏT QOÇAQ
2011-06-04 : 28 MAYI ANLAMAQ
2011-05-28 : YALANÇININ ŞAMI
2011-04-16 : SİZ NƏSİNİZ?
2011-04-09 : ANA - OĞUL
2011-03-12 : ONLAR VƏ BİZ
2011-02-26 : XOCALI SOYQIRIMI
2011-02-05 : QURULTAYIMIZ
2011-01-29 : MAŞA SARKİSYAN
2010-10-30 : BAKI QEYDLƏRİ
2010-10-02 : AXTA-MAR
2010-07-10 : 35 QURUŞ
2010-05-15 : ZİDDİYYƏT
2010-04-24 : BAYQUŞLAR
2010-02-27 : TÜRKÜN ANALARI
2010-02-13 : ÇİÇİ
2009-11-27 : TÜRK MİLLƏTİ
2009-10-31 : BAYRAQ
SON XƏBƏRLƏR
2020-07-05
2020-07-04


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (88.57%)
Pullsuz (11.43%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK