nulled forum sanal pezevenk hacklink satın al hacklink al Sit Giriş Hack haber epin scripti warez forum warez script hacklink nulled scripts warez forum xenforo nulled hack forum spyhackerz warez php script Adalet.az | TÜRKÜ TANIYAN DÜŞMӘN - Seyfəddin Altaylı yazır Adalet.az | TÜRKÜ TANIYAN DÜŞMӘN - Seyfəddin Altaylı yazır Adalet.az | Ədalət -
ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

TÜRKÜ TANIYAN DÜŞMӘN - Seyfəddin Altaylı yazır

11144    |   2019-04-26 20:02
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

"Özgәlәrinin izdirablarından, yaranmış fәlakәtlәrdәn dәrs alanlar doğrudan da xoşbәxt kәslәrdir.

Hәzrәt Әli”Düşmәni mәğlub etmәyin әn әmin yolu onu yaxşı tanımaqdır. Tanımaq da onun dilini, inamını, adәt-әnәnәsini, mәdәniyyәtini vә mәnәviyyatını öyrәnmәkdir.

Dünyada 376 il tәk başına hökmran olmuş Osmanlı dövlәtinin tәnәzzülә uğramasının bir çox sәbәbi vardır. Әn başdakı sәbәb dә İslam dininin elmә üstünlük vermәsinә baxmayaraq xüsusilә idarәçilәrin İslamı yalnızca namaz qılıb oruc tutmaq, dua oxumaq vә s.-dәn ibarәt saymasından, elmә arxasını çevirmәsindәn, çağdaş texnolojini ixtira etmәmәsindәndir. Digәr sәbәblәrin başında da onu yaxşı tanıyan düşmәnlәrinin daxildәn vә xaricdәn vurduğu zәrbәlәrdir.

Osmanlı imperiyasında iki rum patriarxı asılaraq edam edilmişdir. Biri İstanbulun Fәnәr sәmtindәki patriarxlığın rәhbәri III Pantenios, digәri dә yenә hәmin Patriarxlığın rәhbәri V Qreqoriusdur. III Pantenios Әflak vә Boğdan dәrәbәylәrini üsyana tәşviq etmişdir. Sәdrәzәm Köprülü Mәhmәd Paşa Patriarxın dәrәbәylәrә yolladığı mәktubu әlә keçirmiş vә onu 1657-ci ilin 24 mart günü asdırmışdır.

Mora yarımadasında isә 1820-21-ci illәr arasında yaranan üsyan Balkanların Osmanlının әlindәn çıxmasına birbaşa tәsir etmişdir. Ermәnilәr Qәrbi Azәrbaycana ruslar tәrәfindәn kütlәvi şәkildә müxtәlif vәdlәr verilәrәk vә әksәriyәti dә cәbrәn gәtirdilәrәk 1828-ci ildә әzәli vә әbәdi torpaqlarımızda mәskunlaşdırılmasından vә bizim dә onları qonaq qәbul edib hәr cürә yardımı etmәyimizә baxmayaraq ayaqlarını möhkәmlәdәr möhkәmlәtmәz vәhşicәsinә qırğınlar hәyata keçirdilәr. Hәmin qırğınların oxşarını yunanlılar Mora yarımadasında XIX әsrin başlarında törәtmiş, on minlәrlә türk vәhşicәsinә qәtlә yetirilmişdir. Padşah II Mahmud üsyanda barmağı olanların tapılması üçüñ sәdrәzәm Bәndәrli Әli Paşaya tapşırıq vermiş, o da apardığı tәdqiqatlar nәticәsindә Fәnәr Patriarxı V Qrәqoriusun türkün qәnimi olan rus çarı Aleksandra yazdığı mәxfi mәktubları әlә keçirmiş, Patriarx xәyanәtlә ittiham edilәrәk 21 nisan (aprel)1821-ci il tarixindә Patriarxlığın qapısının önündәcә asılaraq edam edilmişdir. Hәmin qapı bugün dә "Kin Qapısı” kimi anılır.

Qreqorius, çar Aleksandra yazdığı mәktublarda biz türklәr barәdә qızıl qiymәtindә mәlumatlar yazmışdır. Buyurun oxuyun:

"Türklәri cismi olaraq әzib mәhv etmәk qeyri-mümkündür, çünki onlar hәddәn artıq sәbrli vә dözümlüdülәr. Olduqca mәğrurdular vә lәyaqәt sahibidilәr. Bu yaradılışları da onların dinlәrinә olan vurğunluğundan, alın yazısına rza göstәrmәlәrindәn, adәt-әnәnәlәrinin qüdrәtindәn, padşahlarına, komandirlәrinә vә böyüklәrinә itaәt duyğularından irәli gәlir. Türklәr hәddәn artıq ağıllıdır. Özlәrini müsbәt yola yönәldәcәk öndәrlәrinә sahib olduqlarında çalışqanlıqlarına söz ola bilmәz. Qәnaәtcildilәr vә bütün mәziyәtlәri, hәtda qәhrәmanlıq vә şücaәt hisslәri dә әnәnәlәrinә olan bağlılıqlarından, әxlaqlarının qüdrәtindәn irәli gәlir. Türklәri mәğlub etmәyin yolu onların itaәt duyğusunu sındırmaq, mәnәviyatlarının söykәndiyi bağları qoparmaq, dini mәtanәtlәrini zәiflәtmәklә mümkündür. Bunun da әn kәsdirmә yolu onların milli әnәnәlәrinә vә mәnәviyyatlarına zidd olan xarici düşüncәlәri vә hәrәkәtlәri onlara mәnimsәtmәkdir. Türklәr xaricdәn yardım almağa yaxşı gözlә baxmazlar vә qәbul etmәzlәr, çünki әxlaqları buna icazә vermәz. Türklәri yadlardan yardım almağa öyrәtmәk vacib mәsәlәdir. Bu da onların mәnәviyatının sarsılması anlamına gәlir. Mәnәviyatları sarsılınca da onları özlәrindәn qat-qat ordular qarşısında müzәffәr qılan qüdrәtlәri sarsılacaq, belәliklә onları maddi vasitәlәrlә mәğlub etmәk mümkün hala gәlәcәkdir. Hal belә olduqda Osmanlı dövlәtini tәnәzzülә uğratmağın yeganә yolu sadәcә olaraq döyüş meydanlarında onları mәğlub etmәk deyildir. Hәtda döyüş meydanında daddıqları mәğlubiyyәt onların heysiyәtini vә lәyaqәtini tәhrik etdiyindәn hәqiqәtlәri başa düşmәlәrinә sәbәb dә ola bilәr. Tutulacaq әsas yol onlara nәsә hiss etdirmәdәn öz daxillәrindәki bu tәxribatlara yönәlib onu başa çatdırmaqdır”.

Bizdә bir atalar sözü var, "Ağılsız dostdansa ağıllı düşmәn yaxşıdır”.

Mәn olsam o patriarxı asdırmazdım. Ona tәşәkkür edәr vә әmniyәt işçilәrinin әhatәsindә onu ölkәnin dörd bir küncünü dolandırar vә bizlәrlә bağlı olaraq rus çarına yazdığı mәktubları xalqı meydanlara toplayar vә o kütlәlәrin qarşısında yüksәk sәslә özünә oxutdurardım. Düşmәnin şillәsindәnsә onun fikirlәrinin öz dilindәn ifa edilmәsi xalqı daha yaxşı oyadardı.

Biz әgәr yarındası (sabahısı "İ.Hәsәnoğlunun dilindәn, XIII әsr”) günlәrimizin yaxşı olmasını istәyirsәk mәnә görә yeni nәsillәrimizә düşmәnlәrimizin bizimlә bağlı fikirlәrini öyrәtmәk önәmli bir tәbliğat vasitәsidir. Bunların ibtidai mәktәblәrdәn tutmuş ali mәktәblәrә kimi dәrsliklәrә salmalı vә nәsillәrimizi ayıq saxlamalıyıq.
İmza:

Aqil Abbas: “Azərbaycan bu məsələyə vaxtında və çox ciddi yanaşdı”

YOLUXMUŞLAR - Nicat Novruzoğlu yazır

Təkrarını gözlədiyimiz şərəf dönəmi - Aprel döyüşlərinin zabitləri ilə söhbət!

Bizim müğənnilər, hardasınız? - Murat Bozdan nümunə götürün!

Koronadan daha qorxulu xəstəlik - soyqırım! - Emin Piri yazır

Siz onları yox, onlar sizi seçdi... - Soner Yalçın

Xalq artisti koronavirusu alqışladı: “Təbiət öz qucağını necə də gözəl təmizlədi”

Dərdim, kədərim, dərdli səhərim, KƏLBƏCƏR!-27 ilin ağrısı...

Prezident: “Pandemiya Azərbaycanda geniş vüsət alarsa, bizdə də çox faciəvi inkişaf dinamikası qaçılmazdır”

Onun üçün dünyanın mərkəzi Qarabağ, paytaxtı isə Ağdamdır - Əzizə İsmayılova yazır

YAZARIN ARXİVİ

2020-01-10 : HAYDUTLAR
2019-02-26 : SALAMLARLA
2018-06-01 : SON ZƏNG
2018-04-28 : YALANÇININ ŞAMI
2018-02-24 : TARİXİ ADDIM
2017-10-21 : NƏ YAZIM?
2017-03-10 : XOCALI-DӘNİZLİ
2017-03-04 : XOCALI-DӘNİZLİ
2016-12-17 : Etimad, kimə???
2016-11-12 : TANRININ DOSTLARI
2016-09-24 : Salam, Dostlar
2016-05-28 : ATA YURDUMUZDA
2016-03-05 : XOCALI HƏFTƏSİ
2015-12-30 : YENİ İL
2015-12-26 : BİZİM DÜNYAMIZ
2015-12-05 : KÜLƏK ƏKƏN...
2015-11-28 : ÜÇ GÖMRÜK
2015-10-31 : SEÇKİLƏRİMİZ
2015-10-17 : KÖÇÜMÜZ
2015-08-29 : ALTAYDAN QAFQAZA
2015-06-20 : KİMDİR QATİL?!
2015-06-06 : LÜKSEMBURQDAN
2015-05-02 : 24 NİSAN
2015-03-14 : 8 MARTIN ARDINDAN
2015-03-07 : XOCALINI ANLAMAQ
2014-12-27 : BODUN
2014-11-29 : XƏZƏRİN MEHİ
2013-10-26 : XƏYALİ
2013-10-05 : ZEHTABİNİ ANDIQ
2013-09-28 : SAĞ OL, BAKI
2013-08-17 : KEÇƏN GÜNLƏR
2013-08-03 : BELƏ DÜNYANIN
2013-03-30 : BAYRAMIN ƏZABI
2013-03-16 : XOCALI HƏFTƏSİ
2013-02-02 : ADIMIZLA BAĞLI
2012-11-21 : VAXT
2012-11-17 : VAXT
2012-09-01 : TİFLİS-BAKI
2012-04-07 : İNGİLİS OYUNU
2012-02-25 : XOCALI DƏRDİ
2011-10-29 : VƏHHABİLİK
2011-10-08 : VƏHHABİLİK
2011-09-17 : ELƏ GÜVƏNMƏK
2011-09-10 : ALTAY BİLİK
2011-08-13 : NƏJDƏT QOÇAQ
2011-06-04 : 28 MAYI ANLAMAQ
2011-05-28 : YALANÇININ ŞAMI
2011-04-16 : SİZ NƏSİNİZ?
2011-04-09 : ANA - OĞUL
2011-03-12 : ONLAR VƏ BİZ
2011-02-26 : XOCALI SOYQIRIMI
2011-02-05 : QURULTAYIMIZ
2011-01-29 : MAŞA SARKİSYAN
2010-10-30 : BAKI QEYDLƏRİ
2010-10-02 : AXTA-MAR
2010-07-10 : 35 QURUŞ
2010-05-15 : ZİDDİYYƏT
2010-04-24 : BAYQUŞLAR
2010-02-27 : TÜRKÜN ANALARI
2010-02-13 : ÇİÇİ
2009-11-27 : TÜRK MİLLƏTİ
2009-10-31 : BAYRAQ
SON XƏBƏRLƏR
2020-04-09
2020-04-08


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (90.48%)
Pullsuz (9.52%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

ABŞ-da uşaq bağçası. Tərbiyəçi 5 yaşlı uşaqlara deyir:

- Bütün dövrlərin ən məşhur adamının adını kim düzgün desə, ona beş dollar verəcəm.

Şotland uşaq Müqəddəs Patrikin, irlandiyalı Müqəddəs Endryünün adını çəkir. Yəhudi uşaq isə deyir:

- Ən məşhur insan İsa peyğəmbərdi.

Tərbiyəçi:

- Afərin. Amma sən yəhudisən, niyə İsa peyğəmbəri dedin?

Yəhudi uşaq:

- Qəlbimdə bilirəm ki, ən məşhur insan Musa peyğəmbərdi! Amma biznes biznesdi!

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK