ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

DÖVLӘT ADAMLIĞINI ANLAMAQ - Seyfəddin Altaylı yazır

10903    |   2019-10-25 12:47
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır


"Bir dövlәtin davamı vә taleyi ancaq әdalәtlә mümkün olar

Hz.Әli


"Turkish Consulate General in Batumi <[email protected]>

To:[email protected]

Oct 24 at 6:00 PM

Sayın Altaylı,


Konsolosluğumuzca yapılan girişim nәticәsindә Gürcistan makamlarınca adınıza kәsilәn 500 Lari tutarındaki cәza iptal ettirilmiştir. Ötә yandan, şahsınızın yaşamış olduğu olaya ilişkin tahkikat başlatıldığı, Gürcü yetkililerden öğrenilmiş olup, sonuca ilişkin tarafımıza tekrar bilgi verileceği öğrenilmiştir.

Bilgilerinize, Saygılarımızla”.

Әziz oxucularım, yuxarıda Türkiyәnin Batum Başkonsulu Makbulә Koçak Xanımın mәnә yolladığı şad xәbәr yer tutur. Mәnim üçün şad olmasının әn böyük sәbәbi dә budur:

Yadınızdadırsa sentyabr ayının 6-sı günü Sarp qapısından keçib Azәrbaycana gәlәrkәn gürcü polislәri bizlәri hәddәn artıq incitmiş vә nahaq yerә 50 larilik cәza üçün mәndәn 500 lari qәsb etmiş vә altı saat Batumda gözlәtmişdilәr. Mәnә caladıqları Tato adlı bir qulağıkәsik tәqaüdçü polis dә 150 lari almışdı ki, guya mәnә zamin olubmuş. Mәn dә Azәrbaycana gәldikdәn sonra hәm Xarici İşlәr Nazirliyimizә, hәm dә Batum Başkonsulluğumuza әrizә yazaraq vәziyyәti bildirmişdim. Batum Başkonsulumuz Makbulә Xanım olayı Gürcüstan dövlәtinә çatdırmış vә etirazını bildirmişdir. Gürcüstan tәrәfi mәnә qarşı etdiyi haqsızlığın fәrqinә varmaq mәcburiyyәtindә buraxılmış vә hәmin polislәr haqqında da iş qaldırılmışdır.

Bir dövlәtin qulluqçusu öncәliklә dövlәtinin lәyaqәtini düşünmәli, ona görә hәrәkәt etmәlidir. Gürcü polislәrinin mәndәn aldığı cәrimәyә yox, ancaq mәnә qarşı göstәrdiklәri rәftara görә şikayәtimi bildirmişdim. Çünki mәnә qarşı edilәnlәr dolayı olaraq iftixar mәnbәyim olan Ulu Dövlәtimә edilmişdi. Dövlәtim dә özünü bilmәz, geyindiyi rәsmi libasın mәnasını yaxşı başa düşmәyәn polislәrә kim olduqlarını yaxşıca başa salmışdır.

Layiq olmadığım hәrәkәtlәr qarşısında yazdığım mәqalәdә dә vurğulamışdım. Mәn hәmişә Türkiyә ilә Gürcüstanın dostluğunu müdafiә etmişdim. TRT-dә işlәyәrkәn Gürcücә radiosunun açılmasında bütün gücümlә çalışmış, buna nail olmuş, idarәçilәri razı salmış, hәtta kadrları belә gәlib Azәrbaycandan aparmışdım. Әlbәttә, mәnim Gürcüstan dövlәtinә qarşı hәr hansı mәnfi düşüncәm yoxdur, ancaq polislәri mәni incitmiş, dövlәtimin qüruruna toxunacaq hәrәkәtlәr etmişdilәr. Mәn dә onların bu hәrәkәtlәrini uda bilmәzdim vә lazımi yerә çatdırmalıydım. Çatdırdım vә onlar dövlәtimin bu cür hәrәkәtlәr qarşısında sakit qala bilməyәcәyini açıq şәkildә başa düşdülәr.

Әslindә Gürcüstan sәrhәd qapılarında işlәyәn polislәrin 99 faizi hәddәn artıq özündәnrazı, özlәrindәn savayı heç kәsi bәyәnmәyәn, hәtta üz-gözündәn şovinist psixologiyasının mimikaları tökülәn insanlardır. Bu cür polislәr Gürcüstan dövlәtini hörmәtdәn salır. Mәnim vә yoldaşımın xüsusi pasportu vardır. Polislәrin bizә qarşı daha ehtiyatlı, yardımsevәr hәrәkәt etmәlәri vacibdir, ancaq polis mәntәqәsinә çatdıqda, ümumiyyәtlә, yoldaşımı maşından düşürüb piyada xәttindәn getmәsini istәyirlәr, hәm dә qaşqabağı yerlә gedәrәk.

Görkәmli tәsәvvüf şeyximiz Hacı Bәktaş Vәli, "incinsәn dә incitmә” deyib. Ancaq incidilmәyin dә bir hәddi var. Şәxsәn incidilmәyimdәn narahat olaram, ancaq dövlәtimә qarşı zәrrә qәdәr nalayiq hәrәkәt olarsa, axırı hara çatarsa-çatsın onu qәbul etmәrәm vә indiyә kimi dә etmәdim. Batumda polis mәrkәzindә olarkәn mәnә qoşduqları tәqaüdçü polis işçisi Tatonun yanına gәlib onunla görüşәn hәr bir gürcü polisә, "Mәnә vә yoldaşıma qarşı etdiyiniz bu hәrәkәt Gürcüstana nifrәt qazandırır, belә getsә çox şeylәri itirәcәksiniz, ölkәnizә dost yox, düşmәn qazandırırsınız” - dedim. Bu sözlәrim qarşısında bәzilәri sadәcә olaraq tәrs-tәrs üzümә baxdılar vә heç nә demәdilәr, bәzilәri dә "İnsanların yaxşısı da var, pisi dә” - deyib sovuşdular.

Dövlәt, nizam-intizamını yaratmış, tәşkilatlanmış toplumların yaratdığı bir qurumdur vә özülü dә әdalәt üstündә olmalıdır. Әdalәtә söykәnmәyәn dövlәtin axırı tarix boyu puç olubdur vә olacaqdır.

Biz millәt olaraq yüzillәr boyu böyük imperiyalar yaratdıq, hakimiyyәtimiz altında yüzlәrlә xalqlar yaşadılar. Onların dilinә, dininә, mәdәniyyәtinә toxunmadıq, hüquqlarını daim müdafiә etdik. Osmanlı hakimiyyәtindә olarkәn nә Balkanlarda, nә Afrikada, nә dә Әrәb yarımadasında heç kәsin burnu qanadıla bilmәzdi, ancaq Osmanlının ayağı buralardan çәkilәn kimi soyqırımlar törәdildi, törәdilir, soyğunlar, qarәtlәr başını alıb getdi vә bugün dә gedir.

Bu gün Suriyadan qaçıb ölkәmizә sığınmış milyonlarla әrәb, kürd vә digәrlәri vardır. Ulu dövlәtimiz öz vәtәndaşlarına hansı hüquqları tanıyıbsa, bu insanlara da onları tanıyır, hәtta onlara daha mehriban davranır. Ancaq özgәlәri bizim kimi düşünmәyib vә düşünmür. Әrәbistanı qan gölünә vә ixtişaşlar meydançasına döndәrәnlәr başda İngiltәrә vә Fransa olmaqla Qәrbdir. İngiltәrәnin Baş naziri olmuş Winston Churchill 1936-cı ildə Avam palatasında bu sözlәri söylәmişdir:

"Bir damcı neft, bir damcı qandan daha dәyәrlidir”.
İmza:

YAZARIN ARXİVİ

2020-01-10 : HAYDUTLAR
2019-02-26 : SALAMLARLA
2018-06-01 : SON ZƏNG
2018-04-28 : YALANÇININ ŞAMI
2018-02-24 : TARİXİ ADDIM
2017-10-21 : NƏ YAZIM?
2017-03-10 : XOCALI-DӘNİZLİ
2017-03-04 : XOCALI-DӘNİZLİ
2016-12-17 : Etimad, kimə???
2016-11-12 : TANRININ DOSTLARI
2016-09-24 : Salam, Dostlar
2016-05-28 : ATA YURDUMUZDA
2016-03-05 : XOCALI HƏFTƏSİ
2015-12-30 : YENİ İL
2015-12-26 : BİZİM DÜNYAMIZ
2015-12-05 : KÜLƏK ƏKƏN...
2015-11-28 : ÜÇ GÖMRÜK
2015-10-31 : SEÇKİLƏRİMİZ
2015-10-17 : KÖÇÜMÜZ
2015-08-29 : ALTAYDAN QAFQAZA
2015-06-20 : KİMDİR QATİL?!
2015-06-06 : LÜKSEMBURQDAN
2015-05-02 : 24 NİSAN
2015-03-14 : 8 MARTIN ARDINDAN
2015-03-07 : XOCALINI ANLAMAQ
2014-12-27 : BODUN
2014-11-29 : XƏZƏRİN MEHİ
2013-10-26 : XƏYALİ
2013-10-05 : ZEHTABİNİ ANDIQ
2013-09-28 : SAĞ OL, BAKI
2013-08-17 : KEÇƏN GÜNLƏR
2013-08-03 : BELƏ DÜNYANIN
2013-03-30 : BAYRAMIN ƏZABI
2013-03-16 : XOCALI HƏFTƏSİ
2013-02-02 : ADIMIZLA BAĞLI
2012-11-21 : VAXT
2012-11-17 : VAXT
2012-09-01 : TİFLİS-BAKI
2012-04-07 : İNGİLİS OYUNU
2012-02-25 : XOCALI DƏRDİ
2011-10-29 : VƏHHABİLİK
2011-10-08 : VƏHHABİLİK
2011-09-17 : ELƏ GÜVƏNMƏK
2011-09-10 : ALTAY BİLİK
2011-08-13 : NƏJDƏT QOÇAQ
2011-06-04 : 28 MAYI ANLAMAQ
2011-05-28 : YALANÇININ ŞAMI
2011-04-16 : SİZ NƏSİNİZ?
2011-04-09 : ANA - OĞUL
2011-03-12 : ONLAR VƏ BİZ
2011-02-26 : XOCALI SOYQIRIMI
2011-02-05 : QURULTAYIMIZ
2011-01-29 : MAŞA SARKİSYAN
2010-10-30 : BAKI QEYDLƏRİ
2010-10-02 : AXTA-MAR
2010-07-10 : 35 QURUŞ
2010-05-15 : ZİDDİYYƏT
2010-04-24 : BAYQUŞLAR
2010-02-27 : TÜRKÜN ANALARI
2010-02-13 : ÇİÇİ
2009-11-27 : TÜRK MİLLƏTİ
2009-10-31 : BAYRAQ
SON XƏBƏRLƏR
2020-06-05


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (89.39%)
Pullsuz (10.61%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK