ANA SƏHİFƏ / YAZARLAR

"Körpüdə ümid"

11605    |   2015-02-14 09:46
Şriftin ölçüsü:
A+ Böyütmək
A+ Balacalaşdır

Yazıçı Natiq Məmmədlinin "Körpüdə ümid" romanı bu dəfə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun "Ədəbi tənqid" şöbəsində müzakirə olunub. Müzakirəni açan şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Vaqif Yusifli N.Məmmədlinin yaradıcılığı və yeni romanın bədii məziyyətləri barədə danışıb.
Vaqif Yusifli, filologiya elmləri doktoru: N.Məmmədlinin 2012-ci ildə çapdan çıxmış "Ləyaqət düsturu" hekayələr kitabı da ədəbi ictimaiyyətdə maraqla qarşılandı və xeyli müzakirələrə yol açdı. Hekaylərdə ifadə olunan "zərrəciklər" nəhayət bütövləşərək "Körpüdə ümid" romanının yaranmasına gətirib çıxardı. Xalq yazıçısı Anar Natiqin ilk kitabına yazdığı ön sözündə onun yeni əsərlər yaradacağına ümidini ifadə etmişdi. Bu romanla müəllif həyatın reallıqlarını görərək ədəbiyyata gətirmək bacarığını sübut etdi. Əsərin belə maraqla qarşılanmasını və uğurunu şərtləndirən bir sıra amillər mövcuddur; birincisi, dil faktoru, folklor və mifoloji elementlərlə zəngin olan dil çox canlı və səlisdir. İkincisi, romanın mövzusu müasirdir, konfliktlərin dərindən işlənməsi, insanların ədalət axtarışı bədii xüsusiyyətləri tamamlayır. Əsər müəllifin böyük janrda ilk qələm təcrübəsi olduğundan təbii ki, qüsurlar da nəzərə çarpır, amma bu, ümumi bədii məziyyətə, ideya yükünə xələl gətirmir.
Əlizadə Əsgərli, filologiya elmləri doktoru: "Körpüdə ümid"də toxunulan mövzuya sovet ədəbiyyatında müraciət olunmayıb. N.Nərimanovun "Pir", S.S.Axundovun "Çərxi-fələk" kimi əsərləri olsa da, bunlar həm ideya, həm estetik baxımdan fərqli düşüncənin məhsuludur. Janra münasibət baxımından əsəri təhlil etsək, "Körpüdə ümid"i pisixoloji roman adlandırmaq olar. Dialektlərlə danışan obrazlar maraq doğursa da, əsərdə güclü müəllif təhkiyyəsinin mövcudluğunu qeyd etmək lazımdır. Romandakı "Pir" dünya qavrayışının forması kimi başa düşülməlidir. Əsərin mahiyyətinə hopan Şərq-Qərb qarşıdurması siyasi nəticələr çıxarmağa imkan verir. Doğurdan da iki sivilizasiyanın toqquşmasından biz nə qazanacağıq? Təndirlərin sökülməsi ilə aşınmaya məruz qalan kənd obrazı cəmiyyətin sosial-iqtisadi çalxalanmalarını təcəssüm etdirir. Əsərin qəhrəmanlığa, torpağa, vətənə münasibəti tamamilə yeni rakursda özünü göstərir. Roman ümidin göyərməsi mesajı ilə başa çatır və sanki demək istəyir ki, insan heç bir vaxt özünün sosial məzmununu unutmamalıdır.
Elçin Mehrəliyev, filologiya elmləri doktoru: Romanın dil imkanlarının genişliyi müəllifin xalq dilinə yaxşı bələd olmasının göstəricisidir. Təsvirlər ideyanın açılmasına xidmət etdiyindən çox mükəmməl təsir bağışlayır. İlk baxışda süjet sadə görünə bilər, amma forma baxımdan romanın ustalıqla işləndiyini qeyd etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, "Körpüdə ümid" mürəkkəb kompazisyalı intellektual əsərdi. Çox istərdim ki, müəllif müasir gerçəkliyi daha dərindən öyrənərək növbəti dəfə Qarabağ mövzusuna müraciət etsin.
Qürbət Mirzəzadə, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru: "Körpüdə ümid" fəlsəfi-pisixoloji əsərdir və elə buna görə də düşünürəm ki, o kütləvi oxucu üçün deyil. Roman ideya və xüsusən də kompazisya baxımından Yusif Səmədoğlunun "Qətl günü", Anarın "Ağ qoç, qara qoç", Mövlud Süleymanlının "Dəyirman" əsərləri ilə səsləşir. Bu səsləşməni Baba kaha-Ümid Piri, Dəyirman-Ümidqovan paralelliyində, həmçinin obrazların adları ilə xarakterlərinin açılması və başqa detallarda görmək olar. Şərq-Qərb qarşıdurmasında fəlsəfi ümumiləşdirmələrin verilməsi əsərin intellektual yükünü artırır. Eyni zamanda tarixə müraciət təsadüfü deyil, burada tarix yazıçıya əslində fakt kimi lazım olub. Maraqla işlənmiş bütün obrazların xarakteri pirə münasibətdə açılır. Bütün bunlarla yanaşı əsərdə yer alan simvollar, onların dindirilməsi kimi ədəbi priyomlardan istifadə yerinə düşür.
Aynurə Mustafayeva, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru: Mənim diqqətimi cəlb edən yazıçının bütün proseslərə 12 yaşlı uşağın gözü ilə baxmasıdır. Bu tip yanaşma Çingiz Ayıtmatovun bir çox əsərləri üçün səciyyəvidir. Şəksiz qeyd etmək olar roman ictimai-siyasi məzmunludur, amma bu, onunun bədii məziyyətlərini azaltmır.
Pirağa İsmayılzadə, tarix üzrə fəlsəfə doktoru: Əsərin dili üzərində xüsusi dayanmaq istəyirəm. Canlı danışıq dili elementləri ilə zəngin olan roman hər şeydən əvvəl dil hadisəsi kimi çox yaxşı alınıb. Əsərdə demək olar ki, hər hansı üslub səhvlərinə rast gəlinmir. Dilin axıcılığı ilə yanaşı şəxs adlarının xüsusi mənalandırılması, ilk baxışdan adama qəribə gələn, sonradan əsər boyu mahiyyəti açılan ayamalar etnoqrafik elementlərin ədəbiyyata yansımasının nəticəsidir. Digər mühüm məziyyət isə tarixə münasibət bildirilməklə, keçmişdə olmuşların müasir aspektdə təhlil olunması, süzgəcdən keçirilməsidir.
Nərgiz Cabbarlı, tənqidçi: Əsərdə publisistik ton güclü olsa da bu, bədii elementlərlə səsləşir. Müəllif mətndə bir yox, çoxlu sayda problemləri vermək istəyir: ata-oğul, Şərq-Qərb qarşıdurmaları, tarixə, torpağa münasibət və s. Diqqətimi cəlb edən mətnin çoxqatlı olması və simvolların mənalandırılmasıdır. Simvollarla bütün situasiyanın mənalandırılması hardasa Anarın "Göz muncuğu" povestinin ruhu ilə doğmalaşır. Dil axıcıdır və oxucunu öz arxasınca apara bilir. Bununla yanaşı mətn daxilində, xüsusən də Pirdəli ilə uşağın dialoqlarındakı təkrarlar mövcuddur.
Elnarə Akimova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru: Natiq Məmmədlinin "Körpüdə ümid" əsəri özündə çağdaş Azərbaycan romanının yeni tendensiyalarını ehtiva eləyir, müasirliyə, modern və postmodern epoxanın içinə doğru girmənin daha intensiv konturlarını cızır. Son zamanlar bu tipli romanlara meyl artmaqdadır. Retrospektiv baxış, müxtəlif zamanların bir araya gətirilməsi, tarixi yaddaşın güclənməsi faktı, mifolojiyə meyl, reallıqla irreallıq arasında sərhədlərin itməsi, arxetiplər, simvollarla işləmə çabası. Neyləməli, bu da bizim yazmaq eşqimiz, dünyanı dərk etmək və anlatmaq yolumuzdur. "Körpüdə ümid" əsəri klassik Azərbaycan roman ənənələrindən daha çox qərb romanlarının poetikasına yaxınlığı ilə seçilir. Müasir həyatımızın mənəvi durumu, daxili-ruhi aləmimizdə baş verən aşınma, tənəzzül haqqında mistik fəlsəfi siqlət kəsb edən bu mətndə başlıca məqsəd parçalanan dünənimiz, itirdiyimiz zamanların yaratdıqları boşluqların neqativlərinə işarədir. Həm də yalnız parçalanan, məhv olan sosial sistemlər yox, müqəddəs saydığımız həqiqət, ədalət, mübarizlik, azadlıq anlayışlarıdır. Roman ilk növbədə, müasir insanı mənəvi kamilliyə, yeni zamanın qarşısına dolu mənəviyyatla çıxmağa çağırışdır.
Müzakirələrin sonunda çıxış edən müəllif əsəri dəyərləndirdiyi üçün tənqidçi alimlərə təşəkkürünü bildirib.


YAZARIN ARXİVİ

2018-11-18 : DOYMUŞ MƏHLUL
2018-10-23 : YARIMÇIQ MƏKTUB
2018-09-21 : ÜMİD KƏNDİRİ
2018-09-14 : ÖMÜR YARPAQLARI
2018-09-08 : ŞUNURLULAR
2018-09-06 : Təzyiq yazısı
2018-09-05 : AYLI BİR GECƏ
2018-07-31 : HAVALI YAZI
2018-02-01 : "O SÖZƏCƏN..."
2017-12-15 : İLĞIM
2017-11-27 : «QABİL»
2017-11-24 : VAXT GÜNAHKARI
2017-09-27 : "BAYILDAN BAYIRA"
2017-08-29 : KİŞİ TİTULU
2017-08-11 : OVQAT YARADAN…
2017-07-29 : İSTƏK...
2017-07-28 : SÖZ HEYKƏLİ
2017-07-25 : BU DA 27–di!
2017-07-14 : "QALIN" ADAMLAR
2017-06-09 : GÜNAHIM NƏDİ?
2017-06-06 : "SNAYPER QIZ"
2017-05-26 : HAVADAKI ADAM
2017-05-05 : BAKI KÖÇKÜNÜ
2017-03-31 : SOY… QIRIM…
2017-03-01 : MÜŞFİQ TUFANI
2017-02-14 : "YADA DÜŞDÜ"
2017-02-10 : ÖMÜR QIRIQLARI
2017-02-03 : YAŞ HƏDDİ
2017-01-27 : NEKROLOQ
2017-01-19 : BİTMƏYƏN AĞRI
2017-01-06 : SON XƏBƏRDARLIQ
2016-12-16 : ALLAHIN İŞİ
2016-09-09 : BİR HECALI SÖZ
2016-08-13 : MƏKTUB
2016-08-12 : HAVA
2016-08-12 : MƏKTUB…
2016-07-01 : CƏNAB NAZİR
2016-06-17 : ÜMİD KƏNDİRİ
2016-04-29 : NİŞANÇI
2016-04-09 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-04-08 : ŞUŞANIN YOLU...
2016-03-11 : MART OVQATI
2015-12-19 : MÜQƏDDƏS AMAL
2015-12-12 : YANIQ SƏS
2015-11-13 : Tofiq Abdinlə
2015-11-13 : ÜZ SUYU
2015-10-31 : SEÇİM ANI…
2015-09-12 : İNSANLIQ
2015-08-27 : YADDAŞ YAZISI
2015-08-19 : "AZƏRBAYCAN"
2015-07-10 : İLĞIM
2015-06-18 : DOST GEDİB…
2015-06-17 : "SAAT SƏSİ"
2015-05-06 : "AZƏRBAYCAN"
2015-04-22 : "YADA DÜŞDÜ"
2015-03-18 : "ADİ QƏŞƏM"
2015-02-28 : HAVALANMIŞ ADAM
2015-02-14 : SENSASİYA
2015-02-12 : BACI DOST OLARSA
2015-02-07 : YARPIZ SÖHBƏTİ
2015-01-16 : YAŞAYAN RUH
2015-01-10 : XAŞ + XAŞ
2015-01-09 : "QƏLƏM SƏSİ"
2014-12-27 : SAXTA BABA
2014-12-26 : SAXTA BABA
2014-12-20 : ŞUNURLU ADAMLAR
2014-12-16 : ELNURUN KİTABI
2014-12-11 : RUH ADAMI
2014-11-29 : NAXIŞLI ADAM
2014-11-20 : HƏYATIMDAKI ADAM
2014-11-15 : DİQQƏT TALONU
2014-11-14 : "QUM SAATI"
2014-11-12 : STATUS - KVO
2014-11-08 : BİR ƏTƏK DAŞ
2014-11-04 : PAMBIQLI QULAQLAR
2014-10-29 : "ƏDƏBİ HƏYAT"
2014-10-11 : AŞ QARASI
2014-10-04 : ZİNDAN UŞAQLARI
2014-09-03 : "YADA DÜŞDÜ"
2014-08-23 : İÇİMDƏKİ TOY
2014-07-18 : Kimsə yoxdu...
2014-07-05 : KİŞİ
2014-06-21 : ÜZ SUYU
2014-06-14 : TANISAM UTANACAQ
2014-05-24 : DİŞ ÇÖPÜ
2014-04-26 : QURU ADAM
2014-03-20 : İynə boyu yazı
2014-03-15 : LƏNƏTLƏNMİŞ
2014-01-25 : ÖZGƏ PALTARI
2013-12-21 : İSİNİŞMƏ...
2013-11-09 : QANADLI GÜNLƏR
2013-07-27 : DOST GEDİB...
2013-07-20 : PALAZA BÜRÜN...
2013-07-13 : YARIMÇIQ YAZI...
2013-05-08 : RUHUMUZUN ÜNVANI
2013-05-04 : "MAYOVKASIZ" MAY
2013-01-19 : DİRƏDÖYMƏ...
2012-12-20 : ATILAN İLK ADDIM
2012-12-08 : ÖGEY ANA
2012-12-07 : ŞAD XƏBƏR:
2012-11-27 : CANLI TARİX
2012-11-24 : SƏNSİZ
2012-11-16 : ÜMİD VERMƏK
2012-11-14 : SƏNSİZ
2012-10-13 : "BİZİM DÜNYA"
2012-08-18 : ADSIZ GÜNAHLAR
2012-06-23 : DON JUAN
2012-06-15 : ONDAN HAMIYA
2012-06-14 : RÜSTƏM KAMAL
2012-02-25 : DOLABDAKI ÜRƏK
2012-02-04 : BİR QIŞ NAĞILI
2012-01-07 : DİQQƏT QITLIĞI
2011-12-31 : SOVQAT
2011-12-17 : NƏFƏSLİK...
2011-11-12 : DOLAB
2011-08-27 : BİR SEVGİ DRAMI
2011-07-22 : SÖZÜN GÜNÜ
2011-07-16 : SİRLİ ZƏNG
2011-07-02 : İLİN YARISI
2011-06-11 : GÖRÜŞ YERİ
2011-05-28 : KÜT BIÇAQ
2011-04-30 : SATILIR
2011-04-23 : QAÇIRILAN QIZ
2011-04-16 : TƏNHA KİŞİ
2011-04-09 : GÖYDƏNDÜŞMƏ
2011-03-19 : AYDINLIQ
2011-03-15 : FRANSIZCA
2011-02-23 : 55-ə ÇATMADIN
2011-02-19 : Bu da bir il
2011-01-29 : GÖZMUNCUĞU
2011-01-22 : HƏYATIN BİR ANI
2011-01-08 : BAŞLANĞIC
2010-12-31 : BU DA İLİN SONU
2010-12-25 : CAN AĞRISI
2010-11-06 : SEÇİLƏN
2010-10-30 : YARALI DURNA
2010-09-18 : PƏRAKƏNDƏ YAZI
2010-07-31 : Axtarış
2010-07-02 : ÜMİD SORAĞINDA
2010-05-01 : DÜYÜNÇƏ
2010-04-17 : CƏRRAH BIÇAĞI
2010-02-20 : DÖZÜM MƏQAMI
2010-01-30 : AYRILIQ ANI
2010-01-16 : SEÇİM ANI
2009-12-12 : SÜKUTLA SÖHBƏT
2009-11-27 : BƏRAƏT KAĞIZI
2009-11-21 : KÖLGƏLƏR...
2009-10-31 : YARPAQ TÖKÜMÜ
2009-10-10 : CAVABSIZ SUALLAR
2009-09-12 : BİR AN
2009-08-22 : HƏFTƏMİN ACISI
2009-06-20 : XOCALI TOYU
2009-06-06 : UZUN BİR GÜN...
2009-05-23 : VAXTINDA
2009-05-02 : AĞLAYAN BULUDLAR
2009-03-14 : "BƏXTƏVƏRLİK"
2009-03-07 : ANAMA MƏKTUB...
2009-02-28 : ADİ RİYAZİYYAT
2009-01-31 : CAN AĞRISI
2009-01-24 : "ƏZABSIZ ANLAR
2009-01-10 : BƏHANƏ
2008-12-31 : Bazarlıq
2008-12-13 : DƏLİ ADAM
2008-12-06 : FAYDASIZ QAZINTI
2008-11-22 : PULUN VAR?
2008-11-15 : QALXANIN ENMƏSİ
2008-10-18 : ÖMRÜN BİR ANI
2008-10-11 : PAYIZ YAĞIŞLARI
2008-09-28 : MƏKTUBLAŞMA
2008-09-06 : QAYNAR QAZAN
2008-08-30 : ERA
2008-08-23 : OVCUMDA YANAN OD
2008-08-02 : QARIŞIQ YAZI
2008-07-12 : QƏFLƏT YUXUSU
2008-06-28 : ƏRKƏSÖYÜN
2008-06-07 : BAŞ AĞRISI
2008-05-17 : QURUMUŞ GÜLLƏR
2008-04-19 : DAŞ
2008-03-20 : ATHAAT
2008-02-02 : PASİBAN
2008-01-12 : AMERİKA AYISI
2007-12-06 : XƏBƏRDARLIQ
2007-11-24 : QALMAQAL
2007-11-23 : ÇÖKHAÇÖK
2007-11-22 : QIZDIRICI...
SON XƏBƏRLƏR
2020-06-04


VİDEOƏDALƏT BU GÜN
Redaktor seçimi
FOTOREPORTAJ
GÜNÜN SİTATI
SORĞU
Dövlət xəstəxanaları pulludu, yoxsa pulsuz?

Pullu (89.39%)
Pullsuz (10.61%)

ÇOX OXUNAN
GÜNÜN LƏTİFƏSİ

İki qonşu olur: biri hamıya pislik edən, bir neçə villanın sahibi, gününü eyş-işrətdə keçirən, Allahı, peyğəmbəri tanımayan bir məmur. O birisi də Allahı, peyğəmbəri tanıyan, xoş xasiyyətli müəllim.

Bir gün Allahı, peyğəmbəri tanımayan məmur ölür. İki-üç aydan sonra müəllim də ölür.

İnkir-minkir müəllimi sorğulayır, görürlər yaxşı adamdı, amma onun da günahları var. Deyirlər:

- Davay, cəhənnəmə.

Bir söz demədən gedir girir cəhənnəmə.

Bir az fırlanmış görür ki, məmur qonşusu oturub stolun başında, böyür-başında da əyanları. Məmurun başında da dəfnə çələngi. Yaxınlaşıb deyir:

- Qonşu, o dünyanı qatıb-qarışdırdın, min günaha batdın, cəhənnəmdə də stolun başında oturmusan, yanında da əyanların, başında da dəfnə çələngi.

Məmur deyir:

- Ə, yaxşı bax, məni ağaca keçiriblər, başımda çiçəkləyib.

digər lətifələr
ARXİV
FACEBOOK