adalet.az header logo
  • Bakı 16°C
  • USD 1.7
15 May 2019 17:50
149182
RUBRİKA

TƏHLÜKƏSİZLİYİNİZİTƏMİN ETMƏK İSTƏYİRSİNİZSƏ...

(əvvəli ötənsaylarımızda)

6) "Həkim"- sürücü-həkimlərin idarə etdiyi nəqliyyat vasitələrinin qabağında və arxasında- tərəflərinin ölçüsü 140 mm olan, içərisinə ağ dairədə (diametri 125 mm) qızılxaç (ştrixin hündürlüyü 90 mm, eni 25 mm) təsviri vurulmuş, göy rəngli kvadratşəklində;

7) "Təlim nəqliyyatvasitəsi" - sürücülük öyrətmək üçün istifadə olunan mexaniki nəqliyyatvasitəsinin qabağında və arxasında - bərabərtərəfli, ağ rəngli, təpəsi yuxarıyönəldilmiş və qırmızıhaşiyəyə alınmış (üçbucağın tərəfləri azı 200 mm, haşiyənineni üçbucağın tərəfinin onda biri qədər) və içərisində qara rəngdə "təlim"sözü yazılmış üçbucaq şəklində (minik avtomobilinin damında ikitərəfli nişanqoyulmasına yol verilir);

8) "Nəqliyyatvasitəsinin qabaritindən kənara çıxan yük" - 400?400 mm ölçüdə, diaqonalboyu 50 mm enində, növbə ilə qırmızı və ağ zolaqlar çəkilmiş, işıqqaytarıcı səthəmalik lövhəcikşəklində;

9) "Təhlükəliyük" - belə yüklər daşıyan nəqliyyat vasitələrinin qabağında və arxasında- 690?300 mm ölçüdə, onun 400?300 mm ölçüdə sağ hissəsi narıncı, sol hissəsi isə15 mm enində qara haşiyəyə alınmış ağ rəngdə olan düzbucaq şəklində (nişandayükün təhlükəli xassələrini xarakterizə edən işarələr çəkilir);

10)"Uzunölçülü nəqliyyat vasitəsi" - yüklü və ya yüksüz iki və daha çoxqoşqusu olan uzunluğu 24 metrdən artıq olan avtoqatarların arxasında - 40 mmenində qırmızı haşiyəsi olan sarırəngli, azı 1200?200 mm ölçülü, işıqqaytarıcısəthə malik düzbucaq şəklində (göstərilən ölçüdə nişanı yerləşdirmək mümkünolmadıqda, azı 600?200 mm ölçüdə iki eyni nişanı nəqliyyat vasitəsinin oxunasimmetrik yerləşdirməyə yol verilir) tanınma nişanları quraşdırılır;

11) "Qəzadayanma nişanı" - yolun hərəkət hissəsində nəqliyyat vasitəsi məcburidayandığı hallarda quraşdırılır;

12)"AZ" fərqlənmə nişanı - beynəlxalq yol hərəkətlərində iştirak edən nəqliyyatvasitələrinin Azərbaycan Respublikasına mənsubiyyətini bildirmək məqsədiləquraşdırılır;

13) "Təcrübəsizsürücü" - nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin sürücülük vərdişlərinəmükəmməl malik olmadığı barədə yol hərəkətinin başqa iştirakçılarını xəbərdaretmək məqsədilə quraşdırılır.

Qeyd:"Əlil" tanınma nişanı I və II qrup əlillərə nəqliyyat vasitəsi dövlətqeydiyyatına alınarkən və ya onların müraciəti və müvafiq əlillik dərəcəsini təsdiqedən sənəd əsasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən ödənişsiz təqdimolunur. "Əlil" tanınma nişanı yerləşdirilmiş nəqliyyat vasitəsiniidarə edən şəxs əlillik dərəcəsini təsdiq edən sənədi özündə saxlamalı vəmüvafiq icra hakimiyyəti orqanı əməkdaşının tələbi ilə yoxlanılması üçün ona təqdimetməlidir.

Maddə 73. Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü tərəfindənsəs siqnalları və xarici işıq cihazlarından istifadə edilməsi

I. Təhlükənin vəya hərəkətdə olan maneələrin aradan qaldırılması məqsədilə nəqliyyat vasitələrininsürücüləri fara işıqlarından, bu və ya digər istiqamətə dönmə işıq göstəricilərindən,səs siqnallarından və ya əl işarəsindən istifadə edirlər.

II. Yuxarıdagöstərilən vasitələrlə səs və işıq siqnallarının verilməsi, nəqliyyat vasitələrininsürücülərini sürəti azaltmaq və yol-nəqliyyat hadisəsinin qarşısını almaq üçünbütün digər zəruri tədbirləri görmək vəzifəsindən azad etmir.

III. Sutkanın qaranlıqvaxtı və ya məhdudiyyətli görünmə şəraitində, habelə tunellərdə hərəkətdə olannəqliyyat vasitələrində və qoşqularda işıq cihazları və işıq siqnallarıaşağıdakı qaydada yandırılmalıdır:

1) təchizatındanasılı olaraq nəqliyyat vasitələrində - faraların yaxın və ya uzaq işıqları vəarxa qabarit işıqları, velosipedlərdə - faralar və ya fənərlər, at arabalarında- fənərlər;

2) qoşqularda vəyedəyə alınan nəqliyyat vasitələrində - qabarit işıqları.

IV. Uzaq işıqyaxın işığa:

1) yaşayış məntəqələrindəyol kifayət qədər işıqlandırıldıqda və yaşayış məntəqələrindən kənarda, əgəryolun hərəkət hissəsi yol boyu işıqlanmışdırsa və əgər həmin işıqlandırmasürücüyə kifayət qədər məsafədə görmək imkanı verirsə;

(ardı var)